Logo

主日敬拜

每周主日敬拜及其它讲道录像。2021年8月1日:
https://www.youtube.com/watch?v=KhziPKnjC0w
https://www.youtube.com/watch?v=fntLcojYR6k
主题: 施玮:向标杆直跑 [腓立比书 3:12-21]

2021年7月25日:
https://www.youtube.com/watch?v=TdOOMH9aTuU
https://www.youtube.com/watch?v=scElHWcBEH0
主题: 施玮: 奉献与祝福 [哥林多后书9:6-11], 钟念新: 团契目标的首要原则

2021年7月18日:
https://www.youtube.com/watch?v=WbUVda4YL2M
https://www.youtube.com/watch?v=QP2S3fO2ZVg
主题: 钟念新: 团契目标的首要原则, 施玮: 跟从耶稣基督 [马太福音16: 24-25]

2021年7月11日:
https://www.youtube.com/watch?v=3QBmmsgobOw
https://www.youtube.com/watch?v=WueNptNGkLY
主题: 钟念新: 团契目标的首要原则, 王志勇: 大使命的精意 [马太福音28: 18-20]

2021年7月4日:
https://www.youtube.com/watch?v=yYGMUlwn2-E
主题: 王秋扬: 必不撇下你 [路得记4: 14-15]

2021年6月27日:
https://www.youtube.com/watch?v=Mf2rEd0jZ6k
https://www.youtube.com/watch?v=0jaZSCpHoGU
主题: 施玮: 上帝的供应 [腓立比书 4:11-23], 钟念新: 团契目标的首要原则